Leica Depthmaster MC200

  • Töö­tab iga­su­guse pöördlaseriga
  • Iga­päe­vane pai­gal­dus mõne minutiga.
  • Saab pai­gal­dada kõi­ki­dele eks­ka­vaa­to­ri­tele ja kopp-laaduritele.
  • Uni­kaalne Shake To Wake funkt­sioon lüli­tab seadme välja kui masi­nat ei lii­gu­tata peale viie minu­ti­list sei­sa­kut, tänu millele sääs­te­takse aku töö aega.
  • Depth­mas­teriga saate valida kas 4mm või 12mm kaeve täp­suse vahel.
  • Või­ma­lik lisada ka toru kinnitused.
  • Laser­vas­tu­võtja LED näi­di­kud on dub­lee­ri­tud seadme mõle­male poole
  • Kui vas­tu­võtja on väl­jas­pool laseri sig­naali, näi­tab vil­kuv LED mil­li­sesse suunda lii­gu­tada koppa, et taas­leida laseri signaal.